meble OK

Facebook

Zakupy na Raty

Meble OK! - Zakupy na Raty

W naszych salonach oferujemy możliwość zakupu asortymentu na raty z systemem AIG obecnie SANTANDER CONSUMER oraz ŻAGIEL

       


Kredyt ratalny w SANTANDER consumer bank oznacza:

minimum formalności

 • bez poręczycieli,
 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu,
 • prosty sposób dokumentowania tożsamości oraz źródła i wysokości dochodów


maksimum dostępności

 • brak konieczności wpłaty własnej,
 • rozłożenie kredytu aż do 36 miesięcznych równych rat
 • możliwość zakupu towarów o wartości do 30.000 zł,
 • kredyt na zakup produktów z różnych branż, w tym również usługi,
 • kilkanaście tysięcy punktów handlowych na terenie całego kraju, gdzie kupisz na raty,
 • możliwość skredytowania zakupów we współpracujących z bankiem sklepach internetowych,
 • atrakcyjne warunki kredytu zarówno dla dotychczasowych, jak i nowych Klientów banku.


Kto może ubiegać się o kredyt ratalny?

Osoba pełnoletnia posiadająca numer PESEL oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która:

legitymuje się

 • ważnym Dowodem Osobistym (obywatel Polski) lub
 • kartą pobytu z wydanym zezwoleniem na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej (UE), cudzoziemiec posiadający w jednym z państw UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE) lub
 • dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu lub zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu (obcokrajowiec - obywatel UE) lub
 • kartą pobytu lub kartą stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, będący członkiem rodziny obywatela UE)

oraz

 • jest zameldowana na terenie Polski
 • wykazuje się stałymi i akceptowalnymi przez AIG Bank Polska SA dochodami oraz
 • ubiega się o kredyt na potrzeby osobiste – nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.


KUPUJĄCY zobowiązany jest przedstawić osobie sporządzającej Umowę o kredyt wszystkie wymagane przez AIG Bank Polska informacje dotyczące źródeł i wysokości osiąganych dochodów oraz posiadanych zobowiązaniach finansowych. Na żądanie powyższe informacje powinny być dostarczone w formie pisemnej w postaci oryginału, potwierdzonej kopii lub w innej formie akceptowanej przez AIG Bank Polska (wg poniższych przykładów).


Dokumenty informujące o źródle i wysokości dochodów tracą ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia z wyjątkiem Zaświadczenia o dochodach z gospodarki rolnej, którego ważność mija po upływie 60 dni.
Ilość oraz rodzaj wymaganych dokumentów uzależnione są od wysokości kredytu oraz statusu Kredytobiorcy w AIG Bank Polska.Każdy z nas pragnie żyć pełnią życia, cieszyć się każdym dniem, spełniać marzenia swoje i swoich najbliższych, a podstawowe potrzeby realizować szybko, łatwo i niedrogo. Od ponad 15 lat pomaga w tym System Ratalny Żagiel.


Żagiel - to prosty sposób sfinansowania zakupu towarów i usług na atrakcyjnych warunkach:

 • gwarantujemy konkurencyjne oprocentowanie, minimum formalności i szybką decyzję o udzieleniu kredytu,
 • kredytujemy nawet 100% wartości zakupu,
 • oferujemy dowolny okres kredytowania do 24 miesięcy,
 • umożliwiamy wcześniejszą spłatę kredytu,
 • zapewniamy kompleksową obsługę w miejscu sprzedaży,
 • umożliwiamy uzyskanie towaru bez pierwszej wpłaty.Więcej na temat rat dowiecie się Państwo odwiedzając nasze salony lub pod numerami telefonów:

(15) 819 40 40 lub (15) 822 41 14     


Kto może ubiegać się o kredyt ratalny?

Osoba pełnoletnia posiadająca numer PESEL oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która:

legitymuje się

 • ważnym Dowodem Osobistym (obywatel Polski) lub
 • kartą pobytu z wydanym zezwoleniem na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej (UE), cudzoziemiec posiadający w jednym z państw UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE) lub
 • dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu lub zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu (obcokrajowiec - obywatel UE) lub
 • kartą pobytu lub kartą stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, będący członkiem rodziny obywatela UE)

oraz

 • jest zameldowana na terenie Polski
 • wykazuje się stałymi i akceptowalnymi przez AIG Bank Polska SA dochodami oraz
 • ubiega się o kredyt na potrzeby osobiste – nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.


KUPUJĄCY zobowiązany jest przedstawić osobie sporządzającej Umowę o kredyt wszystkie wymagane przez AIG Bank Polska informacje dotyczące źródeł i wysokości osiąganych dochodów oraz posiadanych zobowiązaniach finansowych. Na żądanie powyższe informacje powinny być dostarczone w formie pisemnej w postaci oryginału, potwierdzonej kopii lub w innej formie akceptowanej przez AIG Bank Polska (wg poniższych przykładów).


Umowa o pracę


Umowa o pracę

Rodzaj źródła dochodu

Dokumenty akceptowane

Dokument dołączony do Umowy

Wysokość dochodów

 • zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę lub Umowy na zastępstwo
 • prowadzenie rodziny zastępczej
 • górnicze świadczenie urlopowe
zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków oryginał zgodnie z dokumentem
wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia na konto
zaświadczenie (oryginał)/umowa/decyzja z PCPR/MOPS/Starosty o wysokości wypłacanego świadczenia z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej
kopia potwierdzona*
„za zgodność z oryginałem”
informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych (RMUA)
*na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu

Świadczenia emerytalno - rentowe


Świadczenia emerytalno - rentowe

Rodzaj źródła dochodu

Dokumenty akceptowane

Dokument dołączony do Umowy

Wysokość dochodów

 • emerytura
 • emerytura zagraniczna
 • zasiłek / świadczenie przedemerytalne
 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • renta socjalna
 • renta rodzinna
 • renta strukturalna
 • renta zagraniczna
 • renta wyrównawcza
 • renta powypadkowa
 • świadczenie pielęgnacyjne z MOPS
zaświadczenie z ZUS / KRUS / WBE / MSWiA / ARiMR o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego (dotyczy także druku RENTIER) oryginał dochód netto z dokumentu / liczba miesięcy otrzymywania świadczenia = dochód netto
jeden z 3 ostatnich odcinków świadczenia emerytalno-rentowego kopia potwierdzona* „za zgodność z oryginałem” zgodnie z dokumentem
wyciąg bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego
zaświadczenie z banku (oryginał) lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto
1.a) zaświadczenie (oryginał) z towarzystwa ubezpieczeniowego o wysokości przyznanej renty lub
 b) pismo z sądu o wysokości przyznanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe renty
oraz
2. wyciągi, zaświadczenia (oryginał) lub inne dokumenty potwierdzające wpłatę 3 ostatnich świadczeń rentowych
zaświadczenie (oryginał)/decyzja z MOPS/GOPS o wysokości wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego
informacja o dochodach PIT–11 A z ostatniego okresu rozliczeniowego dochód netto z PIT / liczba miesięcy otrzymywania świadczenia = dochód netto
informacja o dochodach PIT–40 A z ostatniego okresu rozliczeniowego
decyzja o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego zgodnie z dokumentem
*na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu

Działalność gospodarcza


Działalność gospodarcza

Rodzaj źródła dochodu

Dokumenty akcepowane

Dokument dołączony do Umowy

Wysokość dochodów

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (w tym przychód z najmu/dzierżawy)
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów oryginał zgodnie z dokumentem
aktualne zestawienie (wydruk) z podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów lub rachunek Zysków i Strat – podpisane przez księgowego lub biuro rachunkowe oraz przez KUPUJĄCEGO
zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne (zdrowotne w przypadku dochodu łączonego z dochodem z zatrudnienia lub renty/emerytury) oraz deklaracja o wysokości dochodu
zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkiem dochodowym oraz deklaracja o wysokości dochodu
dochód netto narastająco / ilość zamkniętych miesięcy w roku podatkowym = dochód netto
3 ostatnie dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy do US oraz deklaracja o wysokości dochodu kopia potwierdzona* „za zgodność z oryginałem” zgodnie z deklaracją
3 ostatnie dowody wpłat składek na ubezpieczenie społeczne (zdrowotne w przypadku dochodu łączonego z dochodem z zatrudnienia lub renty/emerytury) do ZUS/KRUS oraz deklaracja o wysokości dochodu
wyciąg, zaświadczenie (oryginał) lub inne aktualne dokumenty bankowe potwierdzające wpłatę 3 ostatnich zaliczek na podatek dochodowy do US oraz deklaracja o wysokości dochodu
wyciąg, zaświadczenie (oryginał) lub inne aktualne dokumenty bankowe potwierdzające wpłatę 3 ostatnich składek na ubezpieczenie społeczne (zdrowotne w przypadku dochodu łączonego z dochodem z zatrudnienia lub renty/emerytury) do ZUS/KRUS oraz deklaracja o wysokości dochodu
*na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu

Dochody z gospodarstw rolnych


Dochody z gospodarstw rolnych

Rodzaj źródła dochodu

Dokumenty akceptowane

Dokument dołączony do Umowy

Wysokość dochodów

 • prowadzenie gospodarstwa rolnego
zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej oryginał roczny dochód netto / oryginał 12 m = dochód netto
aktualna umowa na kontraktację oraz faktury dotyczące wypłat z tytułu tej umowy z ostatnich trzech miesięcy kopia potwierdzona*
„za zgodność z oryginałem”
suma kwot do wypłaty za kontraktację z ostatnich 3 m / 3 = dochód netto
nakaz płatniczy z Urzędu Gminy oraz dwa ostatnie dowody wpłat podatku (dopuszczalna informacja o terminowej opłacie na nakazie płatniczym)

lub zaświadczenie (oryginał) z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem
ilość hektarów przeliczeniowych x185 zł = dochód netto
*na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu

Dochody z tytułu kontraktów


Dochody z tytułu kontraktów

Rodzaj źródła dochodu

Dokumenty akceptowane

Dokument dołączony do Umowy

Wysokość dochodów

 • zatrudnienie na podstawie kontraktu menadżerskiego, marynarskiego
zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków oryginał zgodnie z dokumentem
wyciąg bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia na konto kopia potwierdzona*
„za zgodność z oryginałem”
informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych (RMUA)
UWAGA: w przypadku kontraktu marynarskiego oprócz jedego z ww. dokumentów KUPUJĄCY powinien okazać książeczkę żeglarską z danymi osobowymi i z czytelnymi wpisami dat zamustrowania, wymustrowania z okresu min. 2 ostatnich lat, dokumentującymi pobyt na morzu przez 6 miesięcy w roku.
*na podstawie weryfikacji przez Sprzedawcę oryginału dokumentu

Dochody z kilku źródeł oraz łączenie dochodów współmałżonków


Dochody z kilku źródeł

Rodzaj źródła dochodu

Dokumenty akceptowane

Dokument dołączony do Umowy

 • łączenie dochodów z różnych żródeł
jeżeli jest taki wymóg należy dołączyć do Umowy komplet dokumentacji dotyczącej każdego źródła dochodu
zgodnie z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych rodzajów źródeł dochodu


Inne stałe dochody oraz nietypowe przypadki